Deklaracja dostępności strony Internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021r.

I. Wstęp

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły https://norwid.jgora.pl

II. Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 201811-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 201811-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych

III. Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 1. Oświadczenie sporządzono: 2021.03.08
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze dla strony https://norwid.jgora.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano

z dostępnego narzędzia do oceny strony:Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ),z którego wynika, że strona internetowa https://norwid.jgora.pl spełnia wymagania w 80.49%.

 1. Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej
 3. Ułatwienia na stronie https://norwid.jgora.pl
 • możliwość zmiany wielkości liter na stronie (funkcja ctr+, ctrl-)
 • podkreślenie oraz podświetlenie linków
 • nawigacja klawiaturą

 

IV. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. Rozpatrywanie uwag i wniosków:
 • E-mail: sekretariat@norwid.jgora.pl
 • Telefon: 75 75 516 71

Informacje na temat procedury

 1. Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 1. Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 1. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
 2. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 1. Skargi i odwołania
 1. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 •
 1. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 1. Dostępność architektoniczna
 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze częściowo spełnia wymagania Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 2. Parter budynku głównego częściowo jest dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 3. Budynek główny nie jest wyposażony w windę. 

 4. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku głównego szkoły w każdej sprawie. 

 5. Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.