Kolejne spotkanie z filozofią w Norwidzie!

W środę (04.12.2019r.) ponownie mieliśmy okazję posłuchać pana prof. Artura Pacewicza. Tym razem tematem spotkania były między innymi poglądy Sofistów, Sokratesa i Platona.

Platon był Ateńczykiem i wszechstronnym myślicielem. Pochodził ze starej, arystokratycznej rodziny. W młodości zajmował się poezją, ale gdy miał 20 lat poznał bliżej Sokratesa, który wywarł na nim tak silne wrażenie, że porzucił poezję dla filozofii. Uważał, że właściwa jest tylko wiedza obiektywna – dotycząca wiecznych, ogólnych prawd, a nie zmiennego świata, powinna ona poprzedzać przekonania subiektywne, odnoszące się do konkretnych ludzi, zjawisk, rzeczy. Od Sokratesa Platon przejął pogląd na to, jak należy dochodzić do wiedzy pewnej. Sposobem na jej zdobycie miała być metoda majeutyczna. Sokrates starał się ukazać sprzeczności zawarte w rozumowaniu Platona.

W Atenach w czasach Platona uczyli nauczyciele, sofiści, głosili pogląd o względności prawdy i wiedzy – uczyli za pieniądze,  co krytykował Platon. Uznawali, że każdy człowiek przykłada własną miarę do poznania rzeczywistości, dlatego efekty tego poznania muszą się od siebie różnić. Sokrates zdecydowanie odrzucał to przekonanie. Dowodził, że praktyczne decyzje i wybory muszą opierać się na wiedzy niezmiennej i pewnej. Każdy czyn etyczny musi odwoływać się do wiecznych wartości, jeśli jest inaczej, w ogóle nie można oceniać, czy jest on dobry i sprawiedliwy.

Platon nie zgadzał się ze stanowiskiem sofistów i zwolenników poglądów Heraklita z Efezu, którzy głosili, że postrzeganie płynnej rzeczywistości musi być subiektywne. Przeciwstawiał ich subiektywizmowi przekonanie, że musi istnieć wiedza prawdziwa, wiedza sama w sobie. Uważał, że jest ona pewna zawsze i wszędzie, ponieważ każdorazowo odnosi się do jakiegoś wiecznego, niezmiennego bytu. Tymczasem poznanie czysto zmysłowe, preferowane przez sofistów i heraklitejczyków, jest błędne i nietrwałe, gdyż prawdziwa wiedza nie dotyczy tego, co ciągle się zmienia i przemija.

Spotkanie zostało zakończone dyskusją pomiędzy uczniami a panem profesorem. Jak zwykle wszyscy biorący udział w spotkaniu byli pod wrażeniem wykładu p. Pacewicza. Dziękujemy  i zapraszamy ponownie ( już w styczniu ).

Olivia Bieniasz 1a