Konkurs fotograficzny na MEM profilaktyczny, pn. „DOPALACZE-WYPALACZE

Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Komendant Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na stworzenie „MEM-u” („MEM” – termin ten odnosi się do dowolnej porcji informacji (zdjęcie z jednozdaniowym przekazem), rozprzestrzeniającej się pomiędzy powielającymi ją osobami za pośrednictwem sieci społecznościach, komunikatorów czy forów internetowych), który swoją stroną graficzną i treścią zwróci uwagę młodych ludzi na problem zażywania dopalaczy.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych woj. dolnośląskiego.

◦ Informacje o konkursie umieszczone są na stronie internetowej KWP we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty.

◦ Prace koordynuje pedagog/opiekun szkoły, który przesyła wykonaną fotografię do Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu.

◦ Pracę należy przesyłać za pośrednictwem szkół, wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) do 22 listopada 2019 r., (pod uwagę będzie brana data wpływu do Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu).

◦ Autorami prac mogą być wyłącznie zespoły 2 – osobowe, które prześlą jedną pracę konkursową,

◦ Fotografia MEM – u musi zawierać obraz i jednozdaniowy przekaz, pracę należy utrwalić na dowolnym nośniku elektronicznym i przesłać do ww. Wydziału KWP we Wrocławiu.

◦ Wszystkie nadesłane prace – fotografie (które wpłyną do Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu w terminie do dnia 22 listopada 2019r. i spełnią wszystkie warunki formalne i zgodne z założeniami konkursu) zostaną ocenione przez Komisję celem wyłonienia najciekawszego MEM – a profilaktycznego. Zostaną wyłonione 3 najciekawsze prace.

MEM powinien opierać się na:

• podstawowych pojęciach związanych z uzależnieniami od dopalaczy,

• promowaniu postaw odpowiedzialności za osoby uzależnione,

• promowaniu zgodnych z prawem zachowań,

• reakcji w codziennym życiu na ryzykowne zachowania rówieśników, związane z zażywaniem dopalaczy.

CELE KONKURSU:

• popularyzowanie wiedzy na temat przeciwdziałania zażywaniu środków odurzających,

• kształtowanie postaw asertywnych wobec zjawiska zażywania narkotyków,

• zainspirowanie środowiska szkolnego (nauczycieli oraz uczniów) w zakresie działań ograniczających zjawisko zażywania narkotyków w szkole,

• promowanie postawy młodych ludzi jako liderów szkolnych działań

profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem zażywania środków odurzających,

• kreowanie alternatywnej i nowatorskiej profilaktyki antynarkotykowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 9 grudnia 2019 r., natomiast do 29 listopada br. nastąpi rozstrzygnięcie, a wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatorów konkursu.
Pracę należy przesłać na adres:
Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu

Ul. Podwale 31-33

50-040 Wrocław

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny na MEM profilaktyczny, pn. „DOPALACZE-WYPALACZE”