Zaproszenie na wykład otwarty

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym wykładzie w ramach Wszechnicy KPSW na temat “Wizerunek jest wartością”, który poprowadzi dr Jerzy Widerski. Wykład odbędzie się 18.03.2019 roku w sali 201 (seminaryjnej) Biblioteki KPSW o godzinie 12.00.

z poważaniem

Rafał Tomasik

Biuro Promocji KPSW

Norwid przeciwko mowie nienawiści.

W ramach programu zwiększania społecznej świadomości i wrażliwości zainicjowanego i prowadzonego przez p. pedagog, Beatę Piskor-Świerad odbyły się już w naszej szkole prelekcje nt. świadomego wolontariatu, praw zwierząt oraz miejsca osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. W dniu 11.03.2019 gościł u nas dr Jerzy Widerski, starszy wykładowca i kierownik  Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KPSW, członek Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, z wykładem na temat mowy nienawiści i etyki języka we współczesnym świecie. Podczas wykładu zostały poruszone kwestie obecnej kondycji językowej ludzi i jej wpływu na ich zachowania.

Profesor Widerski wykazał jak zasób leksykalny kształtuje percepcję otaczającej nas rzeczywistości, jako przykład podał słowo „hejt”, które  w słowniku języka polskiego
z 2005 r. jeszcze nie istniało..

Sam prof. opowiedział o tym, że jego syn przed poznaniem słowa “wagary”, nie miał świadomości, że takie zachowanie może mieć miejsce. Słowo zatem może kreować rzeczywistość, ma moc sprawczą. Można  by nawet posunąć się do twierdzenia, że jeśli coś nie jest nazwane, to nie istnieje. To wszystko wiąże się z funkcją magiczną słowa.

Podstawową jednak funkcją języka jest komunikacja, ale niestety często o tym zapominamy i używamy go jako broni. Słowa mają potężną moc i użyte przeciwko drugiemu człowiekowi mogą wyrządzić wielką krzywdę. Watro o tym pamiętać i mieć na uwadze, że używanie tzw. mowy nienawiści często ma charakter stygmatyzujący, co może prowadzić do wykluczenia społecznego. Nie sztuką jest w sposób pejoratywny i wulgarny wyrażać się o osobach, których poglądy, orientacja seksualna, religia etc. są odmienne od naszych.  Szacunek i empatia to fundamenty,  na których powinniśmy budować swój światopogląd. Tylko w ten sposób będziemy wstanie wykorzenić ze społeczeństwa niszczące go postawy takie jak homofobia, rasizm czy ksenofobia.

Pan profesor poruszył jeszcze jedną ważną kwestię, konkretnie jak język medialny kreuje nasze postrzeganie  przekazywanej treści. Żyjemy w czasach, w których media odgrywają bardzo ważną rolę opiniotwórczą, a tendencyjność przekazywanych treści może stanowić poważne zagrożenie. Często nieświadomie ulegamy technikom manipulacyjnym wykorzystywanym przez środki masowego przekazu i poddajemy się perswazji medialnej. Powinniśmy wyrabiać w sobie zwyczaj krytycznego podejścia do przekazywanych nam treści.

Po wykładzie prof. Widerskiego uczennice Julia Janulewicz i Martyna Piątek z klasy 2e, realizując swój projekt z WOS-u pod opieką p. Agnieszki Uruskiej, zaprezentowały nam sposób na nienawiść występującą w społeczeństwie. Wedle zasady “zło dobrem zwyciężaj”, dziewczyny przedstawiły postawę, w której za punkt wyjścia nie bierzemy negację zła, a propagowanie dobra. Poprzez pozytywną postawę możemy naprawiać społeczeństwo. Zwykły uśmiech lub miłe słowo w codziennej komunikacji może wiele zdziałać. Został też zaprezentowany film z wypowiedziami znanych osób, m.in.  youtuberzy, aktorka, piosenkarz, z radami, jak przyjąć taką postawę “pro”. Jak przypomniała p.Beata Piskor-Świerad asertywność pomaga w tworzeniu przyjaznej przestrzeni do funkcjonowania dla każdego niezależnie od poglądów i upodobań.

Całe spotkanie było bardzo wartościowe i pouczające, na pewno nie jednego skłoniło do refleksji nad swoim językiem i postawą wobec innych, bo nie można zapominać o tym, że po drugiej stronie każdego działania stoi człowiek, taki sam jak my więc mówmy do niego to, co sami chcielibyśmy usłyszeć!

Dawid Bury, kl.2a

Święto wiosny z bolidem F1

Społeczność  II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze wraz ze studentami Politechniki Wrocławskiej z grupy PWR Racing Team zapraszają serdecznie 21 marca 2019 w godz. 10:00- 13:00 na Plac Piastowski, przed wejściem do Parku Norweskiego.

Na Placu Piastowskim pojawi się bolid klasy Formula Student skonstruowany przez studentów z grupy PWR Racing Team. Członkowie zespołu, w tym absolwent Norwida, będą opowiadać o bolidzie, jego konstrukcji itp.

Szczegóły już wkrótce!!!!!!!!

Debata oksfordzka w Norwidzie

Debata oksfordzka ma długą tradycję. Wywodzi się z zasad debatowania opracowanych na Uniwersytecie w Oxfordzie w pierwszej połowie XIX w.
Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. O temacie strony wiedzą wcześniej.
Debacie przewodniczy Marszałek, który prowadzi dyskusję i czuwa nad przestrzeganiem zasad. Ma do pomocy Sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. W debacie oksfordzkiej zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie Mówców strony przeciwnej i wszelkie inne niekulturalne zachowania.

Uczestnicy debaty

Marszałek – prowadzi całą debatę, czuwa nad jej sprawnym przebiegiem. Jest bezstronny. Do jego obowiązków należy m.in.:

ogłoszenie zasad, jakie zasady obowiązują podczas debaty.
udzielanie głosu poszczególnym uczestnikom (może także przerwać przemowę, w razie naruszenia zasad)
dbanie o przestrzeganie zasad, kulturę słowa i poziom debaty.
decydowanie o udzielaniu głosu publiczności
informowanie o wyniku debaty
Sekretarz – pełni funkcję pomocnika Marszałka. Jest bezstronny. Do jego zadań należy m.in.

dbanie o nieprzekraczanie czasowych ram wypowiedzi
informowanie przez określony znak (ustalony przez Sekretarza) o zbliżającym się końcu przemowy (30 sekund przed końcem)
informowanie przez określony znak (ustalony przez Sekretarza) o upływie czasu wypowiedzi
przeprowadzanie głosowań
Strony debaty

W debacie oksfordzkiej istnieje ścisły podział na 2 grupy: Propozycję i Opozycję. Przedstawiciele Propozycji mają argumentować za tezą, Opozycji – przeciwko.

Istnieje także ścisły podział ról w poszczególnych grupach:

4 mówców po stronie Propozycji, 4 mówców po stronie Opozycji

Pierwsi mówcy (czasem nazywanie liderami) mają za zadanie zdefiniować tezę debaty oraz podać kilka najważniejszych argumentów
Drudzy mówcy mają za zadanie podać nowe argument (rozszerzać argumenty liderów),  mogą także odnieść się do wypowiedzi oponentów
Trzeci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podważać argumentację strony przeciwnej,
Czwarci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podsumować całą argumentację swojej strony, mogą ewentualnie podać dodatkowe argumenty,
Publiczność

W debacie uczestniczy także publiczność. Może ona zadawać pytania. Może też decydować o wynikach debaty poprzez głosowania. (patrz rozdział: czas na zadawanie pytań; wynik debaty)

Organizacja Sali

Marszałek

Sekretarz

Lider Propozycji

(1 mówca)

Lider Opozycji

(1 mówca)

2 mówca
2 mówca

3 mówca
3 mówca

4 mówca
4 mówca

Publiczność

Organizacja debaty

Pierwszym etapem (po przywitaniu przez Marszałka) zajęcie stron. Obie drużyny znają temat debaty z wyprzedzeniem.
Debatę zawsze rozpoczyna Lider Propozycji. Jako drugi występuje Lider Opozycji. Następnie naprzemiennie wypowiadają się mówcy poszczególnych stron. Debatę zawsze kończy 4 mówca strony Opozycji.
Każdy z mówców ma określoną ilość czasu na swoje wystąpienie (4 minuty).
Po wystąpieniu poszczególnych mówców, mówcy strony przeciwnej, a także publiczność, mogą zadać pytania. Marszałek ogłasza czas na zadawanie pytań (5 minut)- może ten czas wydłużyć.
Po zamknięciu debaty przez Marszałka, Publiczność decyduje o wyniku debaty. (patrz rozdział: wynik debaty)
Czas na zadawanie pytań

Tradycją debat oksfordzkich jest możliwość zadawania pytań lub podawania informacji. Mogą to czynić przedstawiciele stron debaty i publiczność. Zasady dotyczące pytań:

Chęć zadania pytania zgłasza się przez podniesienie po ogłoszeniu przez Marszałka czasu na zadawanie pytań
Pytanie musi być krótka (max 2 zdania)
Głosu osobie zgłaszającej pytanie udziela Marszałek.
Zasady debatowania

Pierwszy mówca, otwierający debatę (lider propozycji) zwyczajowo przedstawia mówców strony własnej i przeciwnej na wstępie swojego wystąpienia.
Mowy rozpoczynają się od krótkiej, grzecznościowej inwokacji skierowanej do marszałka, strony przeciwnej i publiczności np.: “Panie Marszałku, panie Sekretarzu szanowni Oponenci, wspaniała Publiczności” lub “Panie Marszałku, droga Publiczności, szanowni Oponenci”.
Tradycyjnie mówcy zwracają się do siebie na pan/pani, a do Marszałka i Sekretarza „Pani Marszałek/Panie Marszałku” „Pani Sekretarz/Panie Sekretarzu”.
Marszałek powinien podziękować każdemu mówcy za wystąpienie.
Bezwzględnie zakazane są argumenty ad personam, wyszydzanie, ośmieszanie i obrażanie przeciwników. Za takie zachowanie Marszałek odbiera głos w całej debacie.
W czasie wystąpień pozostali mówcy powinni zachowywać ciszę, dopuszczalne jest jedynie porozumiewanie się szeptem.
Wyniki debaty

Po debacie:

Odbędzie się głosowanie dotyczące najlepszego mówcy debaty.

Sposób głosowania zostanie przedstawiony przez Sekretarza.

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/Xg3n6Dc5aBPSNr933

Norwid na wykładzie na Uniwersytecie Ekonomicznym

W auli H odbył się wykład praktyka biznesu Hiroki Nukui – managera administracji w NSK, wykładowcy MBA, doktoranta lingwistyki na UAM w Poznaniu, który w blisko dwugodzinnym wykładzie opowiadał o swojej karierze w firmie NSK i własnej adaptacji do kultury europejskiej, w tym polskiej. Warto zaznaczyć, że firma NSK powstała sto lat temu w Japonii, stając się w pierwszym w tym kraju producentem łożysk tocznych. Do dzisiaj jest to zresztą ważny element działalności NSK na całym świecie i ma swoje zakłady w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W swojej ojczyźnie koncern jest liderem w tej branży, zaś w skali świata lokuje się na trzecim miejscu.

Hiroki Nukui od 20-lat mieszka w Polsce i biegle posługuje się naszym językiem. W interesujący sposób opowiadał o komunikacji międzykulturowej i dawał liczne przykłady na różnice pomiędzy kulturą europejską a japońską oraz problemy w relacjach międzyludzkich wynikające nie tylko z nieznajomości języka, ale również obyczajów i kontekstu społeczno-kulturowego, co w konsekwencji implikować może trudności we właściwym zrozumieniu obywateli drugiego kraju, zwłaszcza dalekiego nam pod względem geograficznym i obyczajowym. Wykład zgromadził tłumnie przybyłych studentów naszego Wydziału i uczniów szkół średnich z Jeleniej Góry.

Zapożyczone ze strony www.ezit.ue.wroc.pl

Abakanowicz kontra Mickiewicz -Norwid w Muzeum Pana Tadeusza

Dnia 27.02.2019r. klasa 2a, 3e oraz chętni z innych klas wybrali się na wycieczkę do Wrocławia. Program był urozmaicony, bo obejmował warsztaty do tyczące twórczości Magdaleny Abakanowicz (sztuka współczesna) i lekcje na temat klasyka – „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.

Każdy znalazł coś dla siebie i każdy zdobył wiedzę i umiejętności maturalne. Prace M. Abakanowicz kontemplowaliśmy w Pawilonie Czterech Kopuł , a bardzo profesjonalnie przygotowane przewodniczek dodatkowo wzbogaciły nasze doznania.

Twórczość Magdaleny Abakanowicz wymaga dużego skupienia i zaangażowania emocjonalnego i intelektualnego. Były stworzone z łat włókna, co powodowało, że figury miały nieregularną, niejednolitą strukturę. Najbardziej znanym projektem artystki jest rzeźba pt.: ,,Tłum”. Przedstawiała ona spojrzenie na świat zawładnięty przez totalitaryzm.. Był to komentarz do aktualnej sytuacji w kraju odnoszący się do ludzi, ale również polityki wewnętrznej. Co ciekawe rzeźby te nie tracą na aktualności i wnoszą nowe sensy do współczesnej rzeczywistości. Inną rzeźbą, którą mieliśmy przyjemność oglądać były tak zwane Mutanty. Przedstawiały one czteronożne postacie. Wyróżniające było to, że nie posiadały one głów lecz długo wyciągnięte szyje, jakby szły na rzeź.

Podziwialiśmy jeszcze wiele innych dzieł, ale uważamy, że nie można zdradzać wszystkiego i warto się wybrać samemu by zobaczyć je „na żywo”. Bardzo przyjemną częścią, a za razem najbardziej rozwijającą, był czas na to, abyśmy popisali się własną interpretacją dzieł. Ku zaskoczeniu pań przewodniczek, niektóre grupy wyłamały się z już zarysowanych koncepcji i stworzyły całkowicie nowe, świeże spojrzenie na dzieła artystki. Warsztaty zakończyliśmy stworzeniem własnych projektów figur odnosząc się do zdjęć, znajomych nam miejsc z Jeleniej Góry.
Bardzo cieszy nas fakt, iż mieliśmy możliwość uczestniczenia w tej lekcji, z której wynieśliśmy bardzo wiele.

Polecamy każdemu wybrać się Pawilonu Czterech Kopuł i zanurzyć się w niesamowity, dotykający podświadomości świat M. Abakanowicz, a może znaleźć w nich jeszcze inną, głębszą refleksję, odebrać rzeźby i abakany na swój intymny sposób. Jedno jest pewne – obok tych prac nie można przejść obojętnie, bo burzą konwencjonalny obraz sztuki, której domeną jest klasyczne piękno. Te prace prowokują, wprawiają w zakłopotanie i intrygują, dają do myślenia, wytrącają ze strefy komfortu.

Ada Czystołowska IIa
Martyna Jasińska IIa

Archeolog w Norwidzie

W środę na lekcji geografii mieliśmy przyjemność powitać w naszej klasie gościa, studenta III roku archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adam Zachadzki przyjechał do nas z ogromem wiedzy dotyczącym archeologicznego świata, który mogliśmy zbadać tym razem, nie sięgając do podręczników.

Lekcja ta nie tylko poszerzyła naszą teorię zwłaszcza w temacie datowania, którego ostatnio się uczymy, ale pozwoliła spojrzeć na świat oczami archeologa, który bada zarówno pobliskie tereny jak i te zagraniczne. Wiemy też nieco o plusach i minusach takiej właśnie pracy.

Mamy nadzieję, że wiedza, którą zdobyliśmy tego dnia pomoże nam w nauce i poszerzy nasze horyzonty, kto wie, może w przyszłości któryś z naszych uczniów zarażony miłością do archeologii, wybierze ten zawód?

Kornela Tomczak, Bogna Mika kl. II a

II miejsce w finale strefy jeleniogórskiej

W ostatnim dniu lutego w Jeleniej Górze odbył się finał strefy jeleniogórskiej w koszykówce dziewcząt. Nasze dziewczyny po walce zajęły 2 miejsce. Do zwycięstwa zabrakło troszkę szczęścia. Klasa 1 D zasiada na trybunach hali MOS i dzielnie kibicowała koleżankom że szkoły.

Norwid z dziennikarskimi legitymacjami na koncert Darii Zawiałow

Dnia 23.02.2019 r. miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w koncercie Darii Zawiałow, który odbył się w Jeleniogórskim Centrum Kultury.
Artystka jest dość młodą wokalistką, a mimo to ma duże obycie sceniczne. W 2017 r. wydała swoją debiutancką płytę pt.: ,,A kysz!”, dzięki której rok później została nagrodzona dwoma Fryderykami za najlepszy alternatywny album oraz debiut roku. Na samej płycie znajdują się ciekawe brzmienia zachowane w klimatach alternatywnego popu i lirycznych tekstów. Już niedługo, bo 8 marca wyjdzie jej drugi album pt.: ,,Helsinki”.
Osoby, które były na koncercie miały wielkie szczęście usłyszenia jako pierwsze utworów z nowej płyty. Oczywiście nie zabrakło piosenek z pierwszego albumu, bo jak powiedziała sama Daria, nie chce zawieźć wiernych fanów tej płyty. Koncert zaczął się jednak od utworu pochodzącego z nowego albumu, publiczność była trochę zdezorientowana lecz po zakończeniu piosenki, artystka szybko spieszyła z wyjaśnieniami. Po tym jak wszyscy dowiedzieli się, że główny materiał będzie pochodził z nowej płyty, na publiczności zapanowała euforia i tą wiadomość wynagrodzono gromkimi oklaskami. Minusem było to, że wszystkie miejsca były siedzące, co uniemożliwiało swobodną zabawę.

Daria zauważając to, poprzez swoje humorystyczne wypowiedzi starała się zmniejszyć dystans między odbiorcami a artystą oraz zachęciła do zabawy. Kolejność utworów pozwoliła na tworzenie coraz lepszej atmosfery. Wszyscy na tyle dobrze się rozbawili, że koncert nie mógł zakończyć się bez bisu, na którym wykonano najnowszy singiel pochodzący z nowej płyty pt.: ,,Szarówka”.
Możliwość uczestnictwa w tym koncercie była niesamowitą przyjemnością oraz ogromem dobrej energii i zabawy. Wszystkich zachęcam do zapoznania się z działalnością artystyczną Darii Zawiałow, bo uważam, że jest to dobra odskocznia od wszechobecnie otaczającej nas komercyjnej muzyki.

Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji JCK w Jeleniej Górze za współpracę z Naszą Szkołą.

Ada Czystołowska IIa

Slamy poetyckie już w piątek

Kolejne Slamy poetyckie w Norwidzie Nauczyciele, uczniowie i osoby spoza szkoły spotykają się w Norwidowskim holu o 18:00, by wspólnie słuchać wierszy, muzycznych wystąpień i przyjemnie spędzić czas.

Zapraszamy 22 lutego 2019 ( piątek) hol Norwida godz.18:00.