OPIS PROJEKTU ERASMUS+

Loading

Tematem trzeciego projektu europejskiego realizowanego w ZSO nr 2 w Jeleniej Górze są zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz podniesieniem świadomości ekologicznej młodych ludzi, którzy jutro będą decydować o przyszłości Ziemi.
Nasza planeta cierpi! Musimy więc zacząć reagować i opracować „zielone strategie”, które będą stanowić odpowiedź na wyzwania związane z rozwojem i wynikającą z niego degradacją środowiska naturalnego.

Uczestnicy:
W projekcie uczestniczy pięć szkół średnich: z Bułgarii, Włoch, Polski, Portugalii i Francji.
Cele:
Głównym celem tego Projektu jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, które zmotywują naszych uczniów do zmian w myśleniu i działaniu oraz przyczynią się do wychowania prawdziwych eko-obywateli.
Poza tym, w trakcie realizacji Projektu będziemy starali się:
– uwrażliwić uczniów na zjawisko marnotrawienia żywności w krajach
partnerskich;
– przeprowadzić kampanię informacyjną mającą na celu przyczynienie się do
zmniejszenia ilość odpadów,
– uczyć ponownego wykorzystania i poddawania recyklingowi różnych odpadów;

– promować ideę obywatelstwa europejskiego opartego na zrozumieniu i
tolerancji, na dzieleniu się tym, co mamy najlepszego i wzajemnym wzbogacaniu
dzięki różnicom kulturowym;
– promować równość szans bez względu na to przynależność etniczną, religijną;
– promować ideę wspólnej Europy; różnorodności kulturowej; tolerancji i
wzajemnego poszanowania;
– zdobywać wiedzę o Unii Europejskiej i przyczyniać się do aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym;
– przeciwdziałać porażkom szkolnym i waloryzować wykształcenie;
– promować naukę języków obcych a szczególnie języka francuskiego –
oficjalnego języka projektu

Metody i formy pracy:
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli będą opracowywać zespołowo zagadnienia dotyczące poszczególnych działań projektowych (wyszukiwać informacje, analizować dokumenty, tłumaczyć materiały na język francuski) a potem przedstawią wyniki swojej pracy podczas pięciu spotkań projektowych w poszczególnych krajach. W czasie mobilności uczniowie będą pracować
natomiast w międzynarodowych zespołach.

Rezultaty działań projektowych:
W ciągu dwóch lat realizacji Projektu uczniowie:
– opracują i wybiorą logo projektu będące jego identyfikatorem we wszystkich
dokumentach i innych publikacjach;
– przygotują materiały/filmy promujące partnerskie szkoły i miasta służące
lepszemu poznaniu się;
– wezmą udział w warsztatach poświęconych ochronie środowiska;
– poznają instytucje i organizacje promujące rolnictwo miejskie,
– zapoznają się z lokalnymi problemami związanymi z ochroną środowiska,
– nawiążą kontakty z lokalnymi inicjatywami i działaniami przyczyniającymi się
do ochrony środowiska,
– zwiedzą gospodarstwa ekologicznych,
– opracują Europejską Kartę Eko-obywatela świadomego i aktywnego w
dziedzinie ochronie środowiska,

– nawiążą współpracę i opublikują wyniki działać na europejskiej platformie
edukacyjnej eTwinning;
Efektem realizacji naszego projektu będzie wypromowanie nowej, „zielonej”
postawy.
Chcemy, aby młodzi ludzie rozumieli i reagowali na problemy związane z
ochroną środowiska. Międzynarodowa współpraca szkół oraz wymiana doświadczeń przyczynią się
rozwoju naszej szkoły, a zaangażowanie naszych uczniów w dodatkową pracę
pozalekcyjną zmotywuje ich również do nauki języka francuskiego – języka
roboczego projektu. Wzrost świadomości uczniów oraz aktywny udział w życiu społecznym
doprowadzą do wzrostu samooceny, zaś zdobyte umiejętności i wiedza wpłyną
korzystnie na wyniki w nauczaniu. Udział w projekcie to również doskonała okazja do promocji naszej szkoły, miasta i regionu w Polsce jak i poza jej granicami. Udział w mobilnościach przyczyni się do wymiany dobrych praktyk.

Wybór uczniów-uczestników Projektu:
W ramach realizacji projektu, każda ze szkół wybiera spośród swoich uczniów grupę chętnych, którzy pod opieką szkolnego koordynatora i innych nauczycieli zajmą się realizacją projektu (przygotowanie materiałów, referatów, rozpowszechnianie rezultatów, uczestnictwo w dodatkowych zajęciach).
Praca w zespole zostanie oczywiście nagrodzona dodatkową celującą oceną z języka francuskiego, biologii, WOS.

Spośród uczestników projektu, koordynator wybiera po pięciu uczniów- ambasadorów, którzy będą reprezentować szkołę podczas spotkań i przedstawiać efekty wcześniejszej pracy.

Wybór uczniów odbywa się na podstawie następujących kryteriów:
– znajomość języka francuskiego ;
– motywacja i zainteresowanie tematem ekologii ;
– umiejętność analitycznego myślenia ;
– umiejętność pracy w grupie;
– gotowość przyjęcia uczestnika z innego kraju ;
– rzetelność i wysoka kultura ;

What’s your Reaction?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *