RODO

Loading

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze ul. Gimnazjalna 2
 2. Kontakt ze szkołą jest możliwy pod numerem telefonu 75 75 516 71 oraz lub adresem poczty elektronicznej: sekretariat@norwid.jgora.pl
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej : rodo@norwid.jgora.pl
 4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.
 6. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki.
 7. Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.
 8. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 10. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: norwid.jgora.pl i na tablicy osiągnięć na holu szkoły* i profilach społecznościowych w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów.
 11. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 10 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 12. .Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
 13. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu:
 • zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;
 • ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;
 • wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
 • ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
 • zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;
 • zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

14.Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach.

15.Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez okres nie dłuższy niż 7 dni, a następnie automatycznie kasowane przez system.

16.Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

17.W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

18. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

19. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą profilowane.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email:sekretariat@norwid.jgora.pl

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Wniosek o zmianę danych osobowych

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *