Zmiany w statucie szkoły

Rada pedagogiczna ZSO Nr 2 w Jeleniej Górze w dniu 8 października 2015 uchwaliła zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Zachowania. Zmiany obowiązują od 12 października 2015

Zmianie uległy zapisy w § 2 Art. 13 ust.8 i 9 i 10 Statutu ZSO Nr 2 w Jeleniej Górz.

§ 2 Art. 13 ust.8-otrzymuje brzmienie:

8. Czynniki mające wpływ na ocenę zachowania za frekwencję:
8.1. nieobecność nieusprawiedliwiona (w tym usprawiedliwiona po upływie 2 tygodni od zaistnienia nieobecności),
8.2. nieobecności na pojedynczych lekcjach,
8.3. spóźnianie się na lekcje (oprócz spóźnień uzasadnionych na pierwszą lekcję uczniów dojeżdżających spoza Jeleniej Góry),
8.4. powtarzające się nieobecności na wybranych zajęciach lub w dniach zaplanowanych sprawdzianów lub lekcji powtórzeniowych.
§ 2 Art. 13 ust.9-otrzymuje brzmienie:

9. Spóźnienia na lekcje powyżej 5 minut uznaje się za godzinę nieobecną.
9.1. 3 spóźnienia nieuzasadnione równoważne są 1 godzinie nieusprawiedliwionej.

§ 2 Art. 13 ust.10-otrzymuje brzmienie:

10. Uczeń ma obowiązek dostarczenia usprawiedliwienia do wychowawcy w terminie 2 tygodni od zaistnienia nieobecności. Usprawiedliwienia dostarczone po tym terminie będą traktowane jako godziny nieusprawiedliwione.