• MIŁOŚCI! W TOBIE JEDNEJ ODPOCZNIENIE…

  Loading

  „Mi­ło­ści! w to­bie jed­nej od­pocz­nie­nie…
  I moc, i bytu oś; w to­bie – su­mie­nie – –

  Ję­zy­ki? – zwi­ną się jak ksią­żek kar­ty,
  Gdy je pio­ru­nów wi­de­lec roz­dar­ty
  Na sąd ostat­ni wy­zwie… na­sza wie­dza? –
  Upio­rem ży­cia; pro­roc­two cóż?…- mie­dza
  Próg cza­sów no­wej wi­dze­nie gra­ni­cy –
  A więc to wszyst­ko proch, proch na uli­cy
  Do Boga!… Mi­łość tyl­ko po­zo­sta­nie
  Jak w za­pa­lo­nym sto­sie hełm brą­zo­wy
  Z na­pi­sem \\”je­steś\\”